Nginx, Layer7 Saldırılarını Engelle

Günümüzde Layer7 Anti-DDoS hizmeti (CND/WAF) sağlayan çoğu hizmet verenler Nginx‘i tercih etmektedir. (Cloudflare, FluxCDN, DDoS-Guard buna örnektir.)

Layer7 hedef alan saldırıların tespiti (HTTP/GET/POST/HEAD…) diğer saldırı türlerine kıyasla daha zordur nedeni ise organik hiti taklit ederek flood a dönmüş bir şekilde bazen proxy üzerinden bazense tek ip üzerinden hedef sitenin cpu durumunu şişirerek siteyi yanıt veremez hale getirmesi diyebiliriz.

HTTP (Layer7) Saldırılarının Bazı Zararları,

 • Uzun süreli saldırılarda SEO bakımından büyük tahribatlara neden olabilir.
 • Scripte bulunan bir hatayı hedefleyen saldırıda mysql şişebilir ve veriler kurtarılmaz hale gelebilir.
 • Site ulaşılamaz durumda kaldığı süre zarfı boyunca ziyaretçileri siteden uzaklaştırabilir.
 • Hosting’in tüm trafik hakkını bitirip siteyi ay sonuna kadar kapalı tutabilir. (Sınırsız trafik hakkınız mevcut değilse)
 • Küçük çocuklar (scriptkiddie olarak adlandırabilceğimiz) tarzda çocuklar sitenizi ve kullanıcılarınızı rahatsız ederler.
 • En önemlisi’de saldırganlar saatlerce sitenizi erişime kapatabilirler.

Layer7 Saldırı Türleri Ve Engelleme Yolları,

Saldırı TürüAçıklamaMitigation / Engelleme
SYN floodBir SYN taşkın saldırısı, hedef cihazdaki sistem kaynaklarını tüketebilir. Saldırgan, hedef cihaza yanlış IP adresleri içeren SYN paketleri yükleyerek TCP bağlantıları kurmak için kullanılan tüm mevcut kaynakları tüketmeye çalışır.SYN çerez koruması
ICMP floodICMP flood (Smurf attack) saldırısı, ICMP yankı istek paketlerini uzak konumlardan bir ara ağ cihazının IP yayın adresine yönlendirir. Aracı cihaz, IP yayın adreslerine yönlendirilen ICMP paketlerini filtrelemezse, ağdaki tüm bilgisayar ana bilgisayarları ICMP paketini alabilir ve bir ICMP yankı yanıtı gönderebilir.Maksimum reddetme oranı ve sanal sunucu IP oranı sınıfı (Bağlantı Hızı Sınırlaması).
Peer-to-peer attacksSaldırgan, büyük eşler arası dosya paylaşım ağlarının istemcilerine kurbanın web sitesine bağlanmaları talimatını verir.BIG-IP sistemi bir bağlantı noktası reddetme cihazıdır ve saldırıyı sunucuya geçirmeyerek birçok yaygın açıkları önler.
IP fragmentation
attacks
Çok sayıda IP parçalama saldırısı, ağlarda hizmet reddine neden olabilir.BIG-IP sistemi, bir iletişimdeki son parça olmadığı sürece, belirli bir eşiği karşılamayan IP parçalarını düşürür.
SlowlorisSlowloris saldırısı, hiçbir zaman tamamlanmayan HTTP istekleri göndererek web sunucusundaki mevcut tüm istek işleme iş parçacıklarını tekeline alabilir. Slowloris saldırısı sonunda web sunucusunun tüm bağlantı kapasitesini tüketir.iRules, iyi bilinen saldırıları filtreleyebilir.
UDP floodUDP flood saldırısı, birden fazla uzak sistemin hedefe büyük miktarda UDP paketi gönderdiği yaygın bir DDoS saldırısıdır.UDP boşta oturum zaman aşımı ve sanal sunucu IP oranı sınıfı (Bağlantı Hızı Sınırlaması).
Ping of deathPing of Death saldırısı, 65.535 bayttan daha büyük olan ICMP yankı paketlerini kullanır. Bu, sistemin izin verdiği maksimum ICMP paket boyutu olduğundan, paketi yeniden birleştirmeye çalışan sistemler yanıt vermeyi durdurabilir.BIG-IP sistemi, bu saldırıya direnecek şekilde güçlendirilmiştir. Saldırı, Herhangi Bir IP özelliği etkinleştirilmiş bir sanal sunucuya yönelikse, bu paketler sunucuya gönderilir.
LandLand saldırısı, kaynak IP adresinin hedef IP adresiyle aynı olduğu bir SYN paketidir.BIG-IP sistemi bu saldırıya direnecek şekilde güçlendirilmiştir ve bu tür paketleri sunucuya göndermez.
TeardropTeardrop saldırısı, bazı yaygın işletim sistemlerinde bulunan örtüşen bir IP parçası sorunundan yararlanır. Sorun, TCP / IP parçalanma yeniden birleştirme kodunun çakışan IP parçalarını hatalı şekilde işlemesine neden olur.BIG-IP sistemi, çerçeve hizalamasını doğru bir şekilde kontrol eder ve bu saldırıları işlemek için uygun olmayan şekilde hizalanmış parçaları atar.
Data attackVeri saldırısı, bir web sunucusunun içeriğine yapılan bir veya daha fazla saldırıdır. BIG-IP sistemi bir bağlantı noktası reddetme cihazı olarak hareket eder ve saldırıyı sunucuya geçirmeyerek birçok yaygın açıkları önler.BIG-IP sistemi bir bağlantı noktası reddetme cihazıdır ve saldırıyı sunucuya geçirmeyerek birçok yaygın açıkları önler.
NukeNuke saldırısı, hedef sistemlere art arda geçersiz ICMP paketleri göndermek için değiştirilmiş bir ping yardımcı programı kullanır ve bu işlem sırasında etkilenen bilgisayarları yavaşlatır. Örneğin, WinNuke saldırısı, bazı yaygın işletim sistemlerinin NetBIOS bağlantı noktalarına gönderilen verileri işleme yönteminden yararlanır.BIG-IP sistemi, özellikle etkinleştirilmedikçe bağlantı noktalarını reddeder.
SIPSIP DoS saldırıları tipik olarak SIP davet sel saldırılarını ve SIP kayıt saldırılarını içerir.iRules ve sanal sunucu IP oranı sınıfı (Bağlantı Hızı Sınırlaması).
Sub 7Sub 7 saldırısı, belirli yaygın işletim sistemlerinde çalışan bir Truva atıdır. Bu Truva atı, sistemin uzaktan kontrol edilmesini sağlar. Bu Truva atı, varsayılan olarak 27374 numaralı bağlantı noktasını dinler.BIG-IP sistemi, özellikle etkinleştirilmedikçe yüksek bağlantı noktalarını reddeder.

Örnek NGİNX.conf,

# obir.ninja basic config
user          nginx;
worker_processes    4; #server core 
error_log        /var/log/nginx/error.log;
pid           /var/run/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 50000;
# Worker config
events {
    worker_connections 1024;
    use         epoll;
}
http {
  # Main settings
  
    sendfile            on;
  tcp_nopush           on;
  tcp_nodelay           on;
  client_header_timeout      5s;
  client_body_timeout       5s;
  client_header_buffer_size    256k;
  client_body_buffer_size     128k;
  client_max_body_size      100m;
  large_client_header_buffers   4 256k;
  send_timeout          2;
  keepalive_timeout       65;
  reset_timedout_connection    on;
  server_tokens          off;
  server_name_in_redirect     off;
  server_names_hash_max_size   512;
  server_names_hash_bucket_size  512;
  # Log format
  log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
            '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
            '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  log_format bytes  '$body_bytes_sent';
  #access_log     /var/log/nginx/access.log main;
  access_log off;
  # Mime settings
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;
  
  # Compression
  gzip        on;
  gzip_comp_level   9;
  gzip_min_length   10240;
  gzip_buffers    8 64k;
  gzip_types     text/css application/x-javascript text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon;
  gzip_proxied    expired no-cache no-store private auth;
  
  
  # Proxy settings
  proxy_redirect   off;
  proxy_set_header  Host      $host;
  proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
  proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_pass_header  Set-Cookie;
  proxy_connect_timeout  90;
  proxy_send_timeout 90;
  proxy_read_timeout 90;
  proxy_buffers    32 4k;
  # Cloudflare https://www.cloudflare.com/ips
  set_real_ip_from  199.27.128.0/21;
  set_real_ip_from  173.245.48.0/20;
  set_real_ip_from  103.21.244.0/22;
  set_real_ip_from  103.22.200.0/22;
  set_real_ip_from  103.31.4.0/22;
  set_real_ip_from  141.101.64.0/18;
  set_real_ip_from  108.162.192.0/18;
  set_real_ip_from  190.93.240.0/20;
  set_real_ip_from  188.114.96.0/20; 
  set_real_ip_from  197.234.240.0/22;
  set_real_ip_from  198.41.128.0/17;
  set_real_ip_from  162.158.0.0/15;
  set_real_ip_from  104.16.0.0/12;
  set_real_ip_from  172.64.0.0/13;
  #set_real_ip_from  2400:cb00::/32;
  #set_real_ip_from  2606:4700::/32;
  #set_real_ip_from  2803:f800::/32;
  #set_real_ip_from  2405:b500::/32;
  #set_real_ip_from  2405:8100::/32;
  real_ip_header   CF-Connecting-IP;
  # SSL PCI Compliance
  ssl_session_cache  shared:SSL:10m;
  ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";
   limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit_per_ip:10m;
 limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=5r/s;
 server {
  limit_conn conn_limit_per_ip 10;
  limit_req zone=req_limit_per_ip burst=10 nodelay;
   }
  # Error pages
  error_page     403     /error/403.html;
  error_page     404     /error/404.html;
  error_page     502 503 504 /error/50x.html;
server {
 if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$ ) {
  return 444;
 }
 }
  limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
server {
  
  location /tr/ {
    limit_conn addr 10;
    
  }
}
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=30r/m;
server {
  
  location /index.html {
    limit_req zone=one;
 
  }
}
  
  server {
    server_name localhost;
  }
  # Cache
  proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=2 keys_zone=cache:10m inactive=60m max_size=512m;
  proxy_temp_path /var/cache/nginx/temp;
  proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
  proxy_ignore_headers Expires Cache-Control;
  proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_502;
  proxy_cache_valid any 3d;
  map $http_cookie $no_cache {
    default 0;
    ~SESS 1;
    ~wordpress_logged_in 1;
  }
 
  # Wildcard include
  include       /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Layer7 koruma altına aldığımıza göre Layer4/UDP/İCMP vb.. gibi gelebilecek saldırılardan korunmak için cloudflare kurmanız yeterli olacak.

CDN olarak Anti-DDoS Hizmeti Almak isterseniz R10 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. -T13R

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir